دفاع از پایان نامه آقای علی خضیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

دفاع از پایان نامه آقای علی خضیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی


دفاع از پایان نامه آقای علی خضیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

    

موضوع: «  تولید نانو کریستال سلولز از پسماند های نخل خرما به منظور نانو فیلتر سلولزی »

استاد راهنما: آقای دکتر ذکی دیزجی                          تاریخ برگزاری: 96/7/12      ساعت 10