دفاع از پایان نامه آقای سید رضا احمد پور دانشجوی دکتری رشته زراعت و اصلاح نباتات

دفاع از پایان نامه آقای سید رضا احمد پور دانشجوی دکتری رشته زراعت و اصلاح نباتات


دفاع از پایان نامه آقای سید رضا احمد پور دانشجوی دکتری رشته زراعت و اصلاح نباتات

    

«عنوان :  بررسی مبنای فیزیولوژیکی مقاومت و پایداری زیستی بیوتیپهای مقاوم و حساس علف هرز سوروف (Echinochloa colona ) به برخی علف کشهای انتخابی مزارع نیشکر خوزستان. »    تاریخ برگزاری:   5 / 7 /96   ساعت 10