دفاع از پایان نامه آقای حسین وکیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش

دفاع از پایان نامه آقای حسین وکیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش


دفاع از پایان نامه آقای حسین وکیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش

    

موضوع: « تعیین مناسب‌ترین نوع ساختمان مرغ داری از نظر مصرف بهینه انرژی در استان خوزستان »

اساتید راهنما: آقای دکترکیانی ده کیانی                                 

تاریخ برگزاری: 96/7/11    ساعت