دفاع از رساله دکتری

دفاع از رساله دکتری


دفاع از رساله دکتری

دانشجوی دکتری خاکشناسی-گرایش شیمی و حاصلخیزی آقای علی چعب روز یکشنبه 13/04/95 ساعت 10 از رساله دکتری با عنوان "توزیع کادمیم و کروم در ستون خاک در اثر کاربرد کمپوست و هیومیک اسید و تاثیر آنها بر فعالیت کاتالازو سوپراکسید دسموتاز در گیاه ذرت" دفاع خواهند کرد. این رساله با راهنمایی مشترک آقایان دکتر عبدالامیر معزی و غلامعباس صیاد و مشاوره آقای دکتر مصطفی چرم انجام شده است.