دفاعیه آقای علی لیاقت دانشجوی دکترای مهندسی عمران آب

دفاعیه آقای علی لیاقت دانشجوی دکترای مهندسی عمران آب


دفاعیه آقای علی لیاقت دانشجوی دکترای مهندسی عمران آب

   
   
   
 
 دفاعیه دکترای مهندسی


آقای علی لیاقتدانشجوی دکترای مهندسی عمران آب در تاریخ 1396/11/16 از رساله خود تحت عنوان :
ارائه روشی تلفیقی بر مبنای مدل عددی و تصاویر ماهواره ای جهت تعیین معیارهای فرسایش پذیری رودخانه های مئاندری(مطالعه موردی : رودخانه کرخه) با راهنمایی آقایان دکتر آرش ادیب و دکتر حمیدرضا غفوری و مشاوره آقای دکتراحسان نیکوییدفاع خواهند نمود. 


اسامی هیأت داوران:

1-دکتر محمد واقفی(داور خارجی) – دانشیار دانشگاه خلیج فارس

2-دکتر کاظم رنگزن(داور داخلی)- استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3-دکتر علی حقیقی(داور داخلی)- دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

4- دکتر سید محمد اشرفی(داور داخلی)- استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

مکان : سالن سمعی و بصری گروه عمران

زمان :دوشنبه 16/11/96 ساعت 12


چکیده :

شبیه‌سازی توزیع عرضی سرعت‌جریان و تنش‌برشی در قوس رودخانه‌ها، دارای اهمیت زیادی بوده و در حفاظت سواحل رودخانه‌‌ها کاربرد دارد. تهیه نقشه مقاومت‌فرسایشی خاک‌(آبرفت) به‌روش معمول بسیار وقت‌گیر و پر‌هزینه است. کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و به‌کارگیری داده‌های سنجش از دور جهت تعیین نقشه مقاومت فرسایشی خاک، روش مناسب و مفید در جمع‌آوری اطلاعات و تصمیم‌گیری سریع‌تر، دقیق‌تر و با‌صرفه‌تر محسوب می‌شوند. در این تحقیق که هدف ارائه روشی تلفیقی بر‌مبنای تنش‌برشی بحرانی (آستانه حرکت) جهت تعیین فرسایش‌پذیری رودخانه‌های مئاندری است، تغییر شکل هندسی رودخانه کرخه بین سال‌های 1375و1390 در فاصله 40 کیلومتری پایین‌دست ایستگاه پای‌پل با‌استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCHE2D مشخص‌شده و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه از جمله تنش‌برشی تعیین شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قبل از احداث سد بین کیلومتر 30 تا 35 از ایستگاه پای‌پل بسیار مساعد جهت فرسایش بوده و بعد از احداث سد بازه فرسایشی به‌سمت بالا‌دست یعنی بین کیلومتر 25 تا 32 از ایستگاه پای‌پل انتقال پیدا‌ کرده است. در قبل از احداث سد طول کل بازه فرسایشی حدودا 1314 متر، تقریبا 3/3 درصد، از کل مسیر را شامل می‌شد .بعد از احداث سد، طول کل بازه فرسایشی حدودا840 متر بوده که تقریبا 2درصد کل مسیر را شامل شده است. در نتیجه به‌دلیل احداث سد، حدود یک درصد از طول بازه فرسایشی کاسته شده است. هیدرولیک جریان در رودخانه‌های مئاندری موضوع پیچیده‌ای بوده و در خم‌های رودخانه شناسایی بازه‌هایی که در آن‌ها حداکثر تنش‌برشی رخ می‌دهد، امری ضروری است. در این تحقیق روشی ابداع شده‌است و نتایج آن با دستورالعمل نشریه 592 وزارت نیرو مقایسه گردید. برای مطالعه موردی در این تحقیق پایین‌دست سد کرخه انتخاب گردید. دلیل انتخاب این ناحیه ارزیابی اثر احداث سد بر‌روی خم رودخانه است. تعداد خم‌ها 24 عدد در سال 1375(قبل از احداث سد) و42 عدد در سال1390( بعد از احداث سد) بود.