دفاعیه آقای حامد رئیسی دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

دفاعیه آقای حامد رئیسی دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی


دفاعیه آقای حامد رئیسی دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

   
   
   

 

دفاعیه دکترای مهندسی 

 


آقای حامد رئیسی دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در تاریخ شنبه 05/12/1396 از رساله خود تحت عنوان: اثر چسب بر توزیع تنش در ورق ساندویچی با پوسته مدرج تابعی  با راهنمایی آقای دکتر محمد شیشه ساز و مشاوره آقای دکتر شاپور مرادی دفاع خواهند نمود. 


اسامی هیأت داوران:

1-دکتر سید علی رضا سید رکنی زاده، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2-دکتر رضا مسلمانی، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3-دکتر مجید جمال امیدی، دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مکان : کلاس 108 دانشکده مهندسی

زمان : ساعت 12 ظهر روز شنبه 1396/12/05


چکیده :

در این پژوهش به بررسی توزیع تنش در ورق ساندویچی پنج لایه که بار فشاری یکنواخت  بر روی پوسته فوقانی آن وارد می شود، پرداخته شده است. دو ورق ساندویچی مربعی و دایره ای با تکیه گاه های ساده که شامل دو پوسته از مواد تابعی که توسط دو لایه چسب به هسته متصل شده اند بررسی شده اند.

در این پژوهش در زمینه ورق ساندویچی مربعی، دو حالت هسته و لایه های چسب به شکل ساده و لانه زنبوری بررسی می شود. سه تئوری برشی مرتبه اول، دوم و سوم در کنار تئوری برشی با عبارت هایپربولیک برای تغییر شکل صفحه ای ورق مستطیلی و دایره ای بررسی شده است. فرض شد که خیز ورق تنها تابعی از مولفه های مختصات صفحه ای ورق باشد.

نتایج تئوری لایه ای در تعیین تغییر شکل و توزیع تنش در لایه های چسب، هسته و پوسته های تابعی با نتایج المان محدود مقایسه شد. نتایج نشان می دهند که چهار تئوری برشی نتایج تقریبا یکسانی در تعیین تنش های صفحه ای در مقایسه با نتایج المان محدود ارائه می دهند. در تعیین تنش های برشی خارج از صفحه در ورق مربعی، ملاحظه شد که نتایج تئوری های برشی مرتبه دوم و سوم تقریبا یکسان است. البته برای ورق مربعی با ضخامت زیاد نتایج تئوری مرتبه سوم نسبت به مرتبه دوم به نتایج المان محدود نزدیک تر می باشد. تئوری برشی با جملات هایپربولیک برای دو ورق دایره ای و مربعی با هسته لانه زنبوری استفاده شد. ملاحظه شد که نتایج تئوری ذکر شده در تعیین تنش های خارج از صفحه، بسیار نزدیک به نتایج المان محدود است.