دستور عمل اجرایی حضور و غیاب کارکنان

دستور عمل اجرایی حضور و غیاب کارکنان


دستور عمل اجرایی حضور و غیاب کارکنان

   دستور عمل اجرایی حضور و غیاب کارکنان به دانشکده ها ابلاغ شد. کارمندان می توانند با مراجعه به دبیرخانه از بندهای اجرایی آن با خبر شوند.