دستورالعمل اجرایی حضور و غیاب کارکنان

دستورالعمل اجرایی حضور و غیاب کارکنان


دستورالعمل اجرایی حضور و غیاب کارکنان

    دستورالعمل اجرایی حضور و غیاب کارکنان دانشگاه شهید چمران به واحدهای دانشکده ابلاغ شد.