نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده کشاورزی با همکاری انجمن علوم و مهندسی خاک برگزار می کند.

دانشکده کشاورزی با همکاری انجمن علوم و مهندسی خاک برگزار می کند.


دانشکده کشاورزی با همکاری انجمن علوم و مهندسی خاک برگزار می کند.

«زمین برای بقای خود به دستها، اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد.»

جمع آوری زباله های اطراف دانشکده کشاورزی

با حضور دکتر لندی رییس دانشکده کشاورزی

زمان: سه شنبه 6 آذر از ساعت 12:30 تا 14

محل تجمع و شروع برنامه: درب ورودی دانشکده کشاورزی

از همگی استادان، دانشجویان و کارکنان دانشکده کشاورزی دعوت می شود که در این برنامه شرکت کنند.