خرید کتاب از نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی در هفته پژوهش

خرید کتاب از نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی در هفته پژوهش


خرید کتاب از نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی در هفته پژوهش

   در نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته پژوهش ، از محل بودجه یک و نیم میلیون تومانی اختصاصی به کتابخانه کشاورزی، با مشورت و هم فکری نمایندگان گروه های آموزشی، شُمار بیش از 90 جلد کتاب، برای گرایش ها مختلف رشته های کشاورزی، خریداری گردید.