خرید بیش از 90 جلد کتاب از نمایشگاه هفته پژوهش

خرید بیش از 90 جلد کتاب از نمایشگاه هفته پژوهش


خرید بیش از 90 جلد کتاب از نمایشگاه هفته پژوهش

    در نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته پژوهش ، از محل بودجه یک و نیم میلیون تومانی اختصاصی به کتابخانه کشاورزی، با مشورت و هم فکری نمایندگان گروه های آموزشی، شُمار بیش از 90 جلد کتاب فارسی، برای گرایش ها مختلف رشته های کشاورزی، خریداری گردید.