نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جمع آوری زباله های اطراف دانشکده کشاورزی با حضور دکتر لندی رییس دانشکده کشاورزی

جمع آوری زباله های اطراف دانشکده کشاورزی با حضور دکتر لندی رییس دانشکده کشاورزی


جمع آوری زباله های اطراف دانشکده کشاورزی با حضور دکتر لندی رییس دانشکده کشاورزی

در تاریخ  6 آذر 97 از ساعت 12:30 تا 13:30 با حضور دکتر لندی رییس دانشکده کشاورزی و مشارکت اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان، زباله های محوطه  دانشکده جمع آوری شد.