جلسه دفاع خانم میرزاوند

جلسه دفاع خانم میرزاوند


جلسه دفاع خانم میرزاوند

  

جلسه دفاع خانم مهندس ستاره میرزاوند دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات تحت عنوان
« تحلیل ژنومی روابط فیلوژنتیکی و ساختار جمعیت گونه های وحشی پسته با استفاده از ژن های POX , PAL » به راهنمایی آقایان دکتر کریم سرخه و دکتر محمدرضا سیاهپوش در روز یکشنبه مورخ 28/9/95 ساعت 10 صبح انجام می گیرد.