جلسه دفاع ارشد

جلسه دفاع ارشد


جلسه دفاع ارشد

 

  موضوع:
اندازه گیری و تحلیل نیروهای وارد بر اکسل عقب کمباین جاندیر مدل 1055 و ارائه طرح مناسب آن
دانشجو:
اعظم رضایی
تاریخ:
دوشنبه 29 /6 /1395 ساعت 10 صبح