جلسه دفاع ارشد

جلسه دفاع ارشد


جلسه دفاع ارشد

 
 موضوع: 
طراحی و امکان سنجی جایگزینی رادیاتور مسی موتور پرکنز (لوول) کمباین جاندیر 1055 با رادیاتور آلومینیومی
دانشجو:
علی باقری آشنا
رشته:
 مکانیک بیوسیستم
زمان:
یک شنبه 28 / 6 / 1395 ساعت 10 صبح