تولید پیوسته سوخت بیودیزل برای اولین بار در دانشگاه شهید چمران اهواز به کمک امواج ریزموج

تولید پیوسته سوخت بیودیزل برای اولین بار در دانشگاه شهید چمران اهواز به کمک امواج ریزموج


تولید پیوسته سوخت بیودیزل برای اولین بار در دانشگاه شهید چمران اهواز به کمک امواج ریزموج

ساخت دستگاه تولید پیوسته سوخت بیودیزل به کمک امواج ریزموج توسط دکتر سید محمد صفی الدین اردبیلی و دکتر مصطفی کیانی ده کیانی در گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.  همه ساخت این دستگاه در مرکز تحقیقات بیوانرژی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده، فناوری آن بومی بوده و از هیچ فناوری غیربومی استفاده نشده است. در این سامانه به منظور شدت بخشی به فرآیند تولید از پیشرفته ترین نسل رآکتورهای روز دنیا با فناوری ریزموج بهره گرفته شده است. سوخت بیودیزل سوختی پاک و دوست دار محیط زیست بوده که به عنوان جایگزین برای سوخت دیزل محسوب می‌شود.