تمدید سنوات

تمدید سنوات


تمدید سنوات

    دانشجویان سال سوم کارشناسی ارشد رشته های مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی و سال پنجم به بعد مقطع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی که تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی جاری از پایان نامه خویش دفاع نمی کنند، برای تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی جاری با راهنمایی استاد راهنما خود مبادرت به تکمیل فرم مربوطه نموده و سپس آنرا به گروه تحویل دهند.