نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


 

تلفن

نام واحد

تلفن

نام واحد

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

حوزه ریاست دانشکده

5851

مدیر گروه زبان انگلیسی

3335005

دفتر ریاست  تلفن مستقیم

5850

منشی گروه زبان انگلیسی

3335006

دفتر ریاست  فاکس

5849

آزمایشگاه زبان

5800

دفتر ریاست تلفن داخلی

5865

دکتر لویمی مطلق

3333907

معاونت آموزشی مستقیم

5854

دکتر جلیلی فر

5811

معاونت آموزشی داخلی

5866

آقای ولیدی

3333905

معاونت پژوهشی مستقیم

5855

دکتر وحدت

5803

معاونت پژوهشی داخلی

5857

دکتر دارم

5804

دبیرخانه

5858

دکتر جان نژاد

5801

بایگانی

5859

دکتر گونی بند شوشتری

5808

حسابداری

5860

دکتر حیاتی

5904

خدمات

5861

دکتر موسوی نیا

5887

انبار

5862

دکتر رضوی پور

5818

زیراکس

5863

دکتر امام

5815

اداره اموال

 

 

5809

سایت کامپیوتر

 

 

5937

اتاق سرور شبکه

گروه زبان فرانسه

5902

کتابخانه گروه فارسی و تاریخ

5807

کتابخانه گروه انگلیسی و فرانسه

5831

مدیر گروه فرانسه

5935

کتابخانه بخش مرجع

5840

منشی گروه فرانسه

5810

کتابخانه بخش نشریات

5835

دکتر فلاح نژاد

5820

نگهبانی دانشکده

5836

دکتر نذری دوست

5813

سالن آموزش

5837

دکتر خنیاب نژاد

5812

مسئول آموزش

5834

دکتر قلعه تکی

5814

بایگانی آموزش

5831

دکتر فروغی

5819

کارشناسان آموزش

 

 

5802

آبدارخانه حوزه ریاست دانشکده

 

 

5841

آبدارخانه گروه فارسی و تاریخ

 

 

5889

آبدارخانه گروه انگلیسی و فرانسه

لیست شماره تلفنهای داخلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

لیست شماره تلفنهای داخلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن

نام واحد

تلفن

نام واحد

گروه تاریخ

گروه زبان و ادبیات فارسی

5911

مدیر گروه تاریخ

5871

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

5911

منشی گروه تاریخ

5870

منشی گروه زبان و ادبیات فارسی

5912

دکتر قیم

5875

دکتر صالحی مازندرانی

5913

دکتر علم

5876

دکتر امامی

5914

دکتر خدایی

5877

دکتر ابراهیمی

5915

دکتر جلیلیان

5879

دکتر آبشرینی

5916

دکتر بحرانی پور

5880

دکتر تشکری

5917

دکتر میلانی

5881

دکتر گلی زاده

 

دکتر رزمجو

5882

دکتر قاسمی پور

 

دکتر مودت

5884

دکتر سواعدی

 

دکتر راستگفتار

 

دکتر جوکار

 

 

 

دکتر افضلی

 

 

 

دکتر رضا پور

 

 

 

دکتر نصیری شیراز