تماس با دانشکده

تماس با دانشکده


نشانی دانشکده کشاورزی:

اهواز، پیچ استدیوم تختی، ابتدای بلوار گلستان، میدان دانشگاه، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی پُل های ارتباطی با دانشکده کشاورزی:

کدپستی: 613574331

تلفن مستقیم: 061333360016

فاکس: 06133330079

سامانه پیامکی: 50002016002880

تلفن داخلی مدیریت دانشکده: 3000