تغییر عنوان سمینار 2 نفر از دانشجویان دکتری خاکشناسی

تغییر عنوان سمینار 2 نفر از دانشجویان دکتری خاکشناسی


تغییر عنوان سمینار 2 نفر از دانشجویان دکتری خاکشناسی

  

احتراما پیرونامه شماره 8393 /22/2/97 مورخ 11/2/97 گروه خاکشناسی، در خصوص تقاضای آقای دکتر معزی و تاریخ ارائه درس سمینار 2 دوره دکتری، به استحضار می رساند عنوان سمینار دو نفر از دانشجویان دکتری تغییر نموده که عنوان جدید به صورت ذیل می باشد. ضمنا ارائه سمینار در تاریخ  22/2/97 ساعت 12 تعیین گردیده بود.

1-    عاطفه رشیدی:

بررسی تاثیر پرایمینگ با هیومیک اسید بر روی رشد و جوانه زنی گیاه تحت تنش محیطی

 

2-    پیوند پاپن:

بررسی کاربرد سلنیوم بر عملکرد گیاهان تحت تنش خشکی