تاریخ های دفاع دانشجویان ارشد

تاریخ های دفاع دانشجویان ارشد


تاریخ های دفاع دانشجویان ارشد

لیست تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در بهمن 1394

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت

رشته

عنوان

1

محبوبه پیر هادی

3/11/94

12

خاکشناسی

جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت از نیشکر و بررسی تحمل به شوری و فعالیت بیولوژیک جدایه ها

2

سارا رئیسی

28/10/94

10

3

مسلم طهماسبی شاهپوری

              3/11/94

10

خاکشناسی

تاثیر قارچ تریکودرماویرنس و افزودن سیلس در کاهش تنش شوری گیاه گندم

4

صدیقه کرمی

29/10/94

10

خاکشناسی

معدنی شدن کربن و نیتروژن درد و خاک و غیر شور اصلاح شده با بیوچار حاصل از ذرت و نیشکر

5

محسن درگاهی

7/11/94

10

گیاهپزشکی

6

پردیس خاجی

4/11/94

خاکشناسی

تاثیر استفاده از قارچ های تجزیه کننده ترکیبات گیلنوسلولوزی بر تولید  کمپوست از باگاس نیشکر

7

لیلا جعفری

4/11/94

14

خاکشناسی

اثرات کودهای آلی پویایی کربن در خاک های شور و سدیمی

8

پروانه پاک

30/10/94

12:30

خاکشناسی

تاثیر لجن فاضلاب شستشو شده و زه آب تصفیه شده آن بر رشد گیاه ذرت

9

الهام لامی زاده

4/11/94

12

خاکشناسی

تاثیر شوری بر تنوع ژنتیکی جمعیت باکتریایی ریزوسفر نیشکر

10

زهرا سواری

30/10/94

10

خاکشناسی

پهنه بندی رقومی شوری خاک در استان خوزستان با استفاده از رگرسیون کریجنیک

11

سارا میرعنایت فروشانی

4/11/94

8:30

خاکشناسی

تاثیر کاربرد بیوچار، سوزاندن شخم بقایای گیاهی ذرت در خاک آلوده به کادمیم بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه گندم

12

آزاده فرهادی

3/11/94

8:30

خاکشناسی

تاثیر تلقیح میکوریز آرسکولار بر پایداری خاک و تحمل گیاه پانیکوم به سطوح متفاوت خشکی

13

مرضیه شیروان بروجنی

29/10/94

8

مهندسی بیوسیستم

ارزیابی چرخه حیات اتانول تولیدی از ملاس چقندرقند (انرژی و اثرات زیست محیطی)

14

سمیه نصرالهی

4/11/94

10

زراعت و اصلاح نباتات

15

ناهید مرادی

28/10/94

12:30

زراعت و اصلاح نباتات

16

سمیه بختیاری

4/11/94

12:30

زراعت و اصلاح نباتات

17

سپیده هارونی

29/10/94

10

مهندسی بیوسیستم

18

مرضیه آسترکی

30/10/94

8:30

گیاهپزشکی

19

زینب سنجابی فرد

28/10/94

8:30

زراعت و اصلاح نباتات

20

فاطمه علاقمند

30/10/94

10:30

گیاهپزشکی

21

سیده محبوبه موسوی

3/11/94

12:30

زراعت و اصلاح نباتات

22

داود شهریاری گرایی

26/10/94

12:30

خاکشناسی

23

سید مستوره معین موسوی

28/10/94

12

خاکشناسی

برآورد شوری و برخی ویژگی های  فیزیکی خاک با استفاده از شاخص های طیفی منطقه مطالعاتی جفیر هویزه

24

رحیم صیدی

28/10/94

8

مهندسی بیوسیستم

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل الکترونیکی سرعت پیشروی و دور موتور ها روستر نیشکر

28

حبیب نژاد قره باغی

30/10/94

8:30

زراعت و اصلاح نباتات

26

فرخنده رفیعی

3/11/94

14

زراعت و اصلاح نباتات