تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی

تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی


تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی

    

آناهیتا بویری ده شیخ – گرایش گیاهان دارویی- 20/6 /95

پریا بویری ده شیخ- گرایش گیاهان دارویی    21/6/95

سکینه ایاسی زاده- گرایش سبزیکاری 28/6/95

فرزانه بدخشان- گرایش سبزیکاری 28/6/95

سمیه تولیده گرایش گیاهان دارویی 29/6/95

الهام هرمزی نژاد گرایش گیاهان دارویی 29/6/95