تاریخ دفاع از رساله دکتری

تاریخ دفاع از رساله دکتری


تاریخ دفاع از رساله دکتری

    

تاریخ دفاع از رساله دکتری آقای شهرام کیانی دانشجوی رشته مکانیزاسیون به شماره دانشجویی 8911501  با عنوان « تحلیل فنی و اقتصادی  چهار روش ذخیره سازی  انرژی خورشیدی در گلخانه با توجه به پاره ای ملاحضات زیست محیطی » 

اساتید راهنما :  آقایان دکتر بهرامی و دکتر الماسی

استاد مشاور : آقای دکتر محمد جواد شیخ داودی

اساتید داورداخلی : آقایان دکتر خراسانی فردوانی و دکتر غدیریان فر

اساتید داور خارجی  : آقایان دکتر محمد امین آسودار (دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین)و دکتر سعید محتسبی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) و دکتر سیدمهدی نصیری( دانشگاه شیراز)

زمان دفاع : روز چهارشنبه مورخ 31/6/95 ساعت 14 تا 16