تارخ های دفاع از پایان نامه های دکتری

تارخ های دفاع از پایان نامه های دکتری


تارخ های دفاع از پایان نامه های دکتری

موضوع: ارزیابی اثر کاربرد برگی پلی آمین و برخی عناصر غذایی بر تحمل به خشکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از روش های آبیاری تر و خشک
دانشجو: مرتضی نصیری
رشته: فیزیولوژی گیاهان زراعی
تاریخ دفاع: 94/11/21 ساعت 10 صبح