برگزیده شدن 3 نفر از استادان دانشکده کشاورزی در زمره استادان نمونه دانشگاه

برگزیده شدن 3 نفر از استادان دانشکده کشاورزی در زمره استادان نمونه دانشگاه


برگزیده شدن 3 نفر از استادان دانشکده کشاورزی در زمره استادان نمونه دانشگاه

   3 نفر از استادان دانشکده کشاورزی به نام های دکتر موسی مسکرباشی، دکتر اسماعیل خالقی و سرکار خانم معصومه ضیائی در لیست استادان برتر دانشگاه قرار گرفتند.