برگزیده شدن گروه زراعت و اصلاح نباتات به عنوان گروه برتر در دانشگاه

برگزیده شدن گروه زراعت و اصلاح نباتات به عنوان گروه برتر در دانشگاه


برگزیده شدن گروه زراعت و اصلاح نباتات به عنوان گروه برتر در دانشگاه

   گروه زراعت و اصلاح نباتات به عنوان گروه برتر در میان گروه های آموزشی دانشگاه برگزیده شد.