برگزاری 5 مین کارگاه آموزش سواد اطلاعاتی برای دانشجویان ارشد بیوسیستم

برگزاری 5 مین کارگاه آموزش سواد اطلاعاتی برای دانشجویان ارشد بیوسیستم


برگزاری 5 مین کارگاه آموزش سواد اطلاعاتی برای دانشجویان ارشد بیوسیستم

    
  5 مین کارگاه آموزش سواد اطلاعاتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوسیستم روز یک شنبه مورخ 21 / 9 /95 در محل کلاس 4 راهرو باغبانی سر ساعت 12 تا 14 توسط مسئول کتابخانه دانشکده کشاورزی برگزار شد.