برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز ترانسکریپتوم «Microarray و Real_time PCR»

برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز ترانسکریپتوم «Microarray و Real_time PCR»


برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز ترانسکریپتوم «Microarray و Real_time PCR»

  کارگاه آموزشی آنالیز ترانسکریپتوم
«Microarray و Real_time PCR»
 توسط دکتر مهدی خانلو  در 17 و 18 اسفندماه 1396 در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود
 .