برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان ارشد خاک شناسی

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان ارشد خاک شناسی


برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان ارشد خاک شناسی

    چهارمین کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی و مهارت های اطلاع یابی در محیط وب، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته خاک شناسی در قالب درس روش تحقیق سر ساعت 12-10 برگزار شد. برابر برگه های نظر سنجی های گرفته شده از دانشجویان در این کارگاه، ضمن ابزار رضایت از برگرازی چنین کارگاه هایی، خواهان ادامه روند برگزاری این قبیل کارگاه ها بودند.