برگزاری وبینار علمی با عنوان کاربرد روشهای یادگیری ماشین در نقشه برداری رقومی خاکها

برگزاری وبینار علمی با عنوان کاربرد روشهای یادگیری ماشین در نقشه برداری رقومی خاکها


برگزاری وبینار علمی با عنوان کاربرد روشهای یادگیری ماشین در نقشه برداری رقومی خاکها

معاونت پژوهشی، فناوری و ارتباط با جامعه برگزار می کند:

وبینار علمی با عنوان کاربرد روشهای یادگیری ماشین در نقشه برداری رقومی خاک ها