برگزاری همایش بزرگ کلینیک گیاهپزشکی چمران

برگزاری همایش بزرگ کلینیک گیاهپزشکی چمران


برگزاری همایش بزرگ کلینیک گیاهپزشکی چمران

 

 

برای اولین بار در استان خوزستان شاهد حضور و همفکری کشاورزان پیشرو، استادان دانشگاه، کارشناسان حفظ نباتات و شرکت سبز کاوشان خواهیم بود.