برگزاری سمینار آقای سیروس صفی پور ارشد باغبانی

برگزاری سمینار آقای سیروس صفی پور ارشد باغبانی


برگزاری سمینار آقای سیروس صفی پور ارشد باغبانی

   آقای سیروس صفی پور دانشجوی ارشد باغبانی گرایش میوه کاری سمینار خود را با عنوان بررسی اثر اسید سالسیلیک بر روی نهال های پرتقال تحت شرایط خشکی در روز سه شنبه مورخ 23 / 9/ 95 ساعت 16 تا 17 ارائه خواهد کرد.