برگزاری دومین کارگاه سواد اطلاعاتی

برگزاری دومین کارگاه سواد اطلاعاتی


برگزاری دومین کارگاه سواد اطلاعاتی

    دومین کارگاه سواد اطلاعاتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته باغبانی توسط مسئول کتابخانه دانشکده برگزار گردید. گزارش های آماری که به وسیله برگه های ارزشیابی از دانشجویان بدست آمده است، نشان دهنده بازخورد مثبت از سوی آنان است.