برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد رشته مهندسی بیوسیستم

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد رشته مهندسی بیوسیستم


برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد رشته مهندسی بیوسیستم

    

جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد کارشناسی 1395 یک شنبه 25 مهرماه سر ساعت 14 با حضور استادان محترم گروه و با هماهنگی انجمن علمی مکانیک بیوسیستم در محل گروه برگزار می گردد