برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد دوره کارشناسی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد دوره کارشناسی


برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد دوره کارشناسی

    

جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد کارشناسی 1395، روز یک شنبه به تاریخ 25 مهرماه سر ساعت 14 با حضور استادان محترم گروه و با هماهنگی انجمن علمی مکانیک بیوسیستم در محل گروه برگزار می گردد.