نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده


برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده

در روز دوشنبه تاریخ 27 / 3 /98 جلسه شورای عمومی دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونان آموزشی و پژوهشی و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده، با هدف بررسی مسائل و مشکلات دانشکده برگزار گردید. همچنین در پایان جلسه آقایان دکتر راهنما و دکتر مسکرباشی نمایندگان کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی گزارش ملی سیلاب، گزارش اولیه خود را در راستای همفکری با همکاران دانشکده کشاورزی ارائه کردند.