برگزاری جلسه شورای آموزشی

برگزاری جلسه شورای آموزشی


برگزاری جلسه شورای آموزشی

    جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه و مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ریاست محترم دانشکده و معاونان محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده و مدیران محترم گروه های آموزشی، روز دوشنبه مورخ 95/8/10 در محل دانشکده کشاورزی برگزار گردید. طی این جلسه مشکلات امور آموزشی دانشکده بررسی، و راه کارهایی نیز برای حل آن ها ارائه شد.