برگزاری جلسه دفاع عطیه حکیمی

برگزاری جلسه دفاع عطیه حکیمی


برگزاری جلسه دفاع عطیه حکیمی

    جلسه دفاع سرکار خانم عطیه حکیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی، سر ساعت 10 صبح روز یک شنبه، مورخ 95/11/10 در سالن سمعی و بصری (1) برگزار خواهد شد.