برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری خانم نسیم منجزی

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری خانم نسیم منجزی


برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری خانم نسیم منجزی

   

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری خانم نسیم منجزی دانشجوی رشته مکانیزاسیون تحت عنوان « زمان بندی عملیات تولید نیشکر با استفاده از روش گرت (کلاسیک و فازی» به راهنمایی آقایان دکتر محمدجواد شیخ داودی  و دکتر حسن ذکی  دیزجی مطرح شد. تاریخ جلسه دفاع نامبرده روز شنبه مورخ 12/4/95 ساعت 10 صبح و آقایان دکتر محمداسماعیل خراسانی فردوانی و دکتر هادی بصیر زاده از دانشکده علوم ریاضی به عنوان داوران داخلی تعیین شدند و آقایان دکتر منصور غنیان و دکتر محمدامین آسودار از دانشگاه رامین به عنوان داوران خارجی پیشنهاد گردیدند.