برگزاری جلسه دفاع دکتری فرزاد پاکارپور

برگزاری جلسه دفاع دکتری فرزاد پاکارپور


برگزاری جلسه دفاع دکتری فرزاد پاکارپور

    
   جلسه دفاع دانشجوی دوره دکتری حشره شناسی آقای فرزاد پاکارپور راینی روز چهارشنبه مورخ 95/9/3 ساعت 10 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده برگزار خواهد شد.
عنوان پایان نامه: بررسی زنجرک های خانواده cicadellidae در خوزستان و مطالعه تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف Neolaliturus tenellus در خوزستان و کرمان