برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم کبری حیدری

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم کبری حیدری


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم کبری حیدری

 جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم کبری حیدری با عنوان «ردیابی و شناسایی بیمارگرهای قارچی عامل اونتراکنوز برخی گیاهان در استان خوزستان» در تاریخ 9 اسفند سر ساعت 8/5 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.