برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم سحر جانبزرگی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم سحر جانبزرگی


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم سحر جانبزرگی

   
 جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم سحر جانبزرگی با عنوان «کنترل بیولوژیکی شانکر ریزوکتونیایی لوبیا چشم بلبلی با استفاده از اندوفیت های قارچی» در تاریخ 8 اسفندماه سر ساعت 10 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.