برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه نجفی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه نجفی


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه نجفی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه نجفی با عنوان تحلیل ژنی فاکتورهای رونویسی خانواده AP2/ERF و بررسی الگوی بیانی ژن های DREB در پاسخ به تنش های غیرزیستی در گیاه افتابگردان در تاریخ ۹ اسفند در ساعت ۱۲ و نیم برگزار می شود.