برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اقای فرشید کوهی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اقای فرشید کوهی


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اقای فرشید کوهی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای فرشید کوهی با عنوان «بررسی الگوی بیان miRNAهای حفاظت شده و ژن های هدف انها در پاسخ به تنش های غیرزیستی در گلرنگ زراعی» در تاریخ ۸ اسفند در ساعت ۱۲ و نیم  برگزار می شود.