برگزاری جلسه در دفتر جمعیت فناوران نیشکر

برگزاری جلسه در دفتر جمعیت فناوران نیشکر


برگزاری جلسه در دفتر جمعیت فناوران نیشکر

    

به دعوت ریاست محترم کارگروه مکانیزاسیون کشاورزی جمعیت فناوران نیشکر، جلسه ای برای تبادل نظرات و همکاری بیشتر گروه مهندسی بیوسیستم (استادان و دانشجویان) در تاریخ 26 مهرماه در دفتر جمعیت فناوران نیشکر برگزار می گردد.