نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه با نمایندگان شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول

برگزاری جلسه با نمایندگان شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول


برگزاری جلسه با نمایندگان شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول

روز سه شنبه 18 دی ماه 97 سر ساعت 10 تا 12 جلسه‌ای با حضور مدیران گروه‌های آموزشی و معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی با دو تن از نمایندگان شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول آقایان مهندس عطاروشن و مهندس صاحب محمدی در خصوص بررسی طرح های پیشنهادی دانشگاه به این شرکت برگزار گردید.