برگزاری جلسه با حضور هیأت رییسه و مدیران گروه های دانشکده کشاورزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی

برگزاری جلسه با حضور هیأت رییسه و مدیران گروه های دانشکده کشاورزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی


برگزاری جلسه با حضور هیأت رییسه و مدیران گروه های دانشکده کشاورزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی

   

روز چهارشنبه مورخ 5 / 7 / 96 جلسه ای با حضور هیأت رییسه و مدیران گروه های مختلف دانشکده کشاورزی با معاون وزیر جهاد کشاورزی و ریاست سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی کشور (تات) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه ریاست محترم دانشکده کشاورزی جناب آقای دکتر معلمی ضمن عرض خیر مقدم به معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و ریاست محترم سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی کشور جناب آقای دکتر اسکندر زند و هیأت همراه، خواستار انجام پروژه های مشترک بین دانشکده کشاورزی و سازمان تحقیقات کشاورزی در خصوص حل بخشی از مشکلات کشاورزی استان خوزستان گردیدند. در ادامه جناب آقای دکتر زند نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سازمان تات از پیشنهاد داده شده استقبال نمودند و تشکیل کارگروه مشترکی از همکاران دانشگاهی و اعضای مراکز تحقیقات استان به منظور ارائه طرح هایی جهت رفع یک یا دو مشکل کشاورزی استان توصیه کردند و به حمایت و همراهی آن معاونت تأکید کردند.