برگزاری جلسه انتخابات تعیین هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکده کشاورزی

برگزاری جلسه انتخابات تعیین هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکده کشاورزی


برگزاری جلسه انتخابات تعیین هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکده کشاورزی

 

به منظور رأی گیری برای  تعیین اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکده کشاورزی، روز دوشنبه مورخ 1399/7/21 سر ساعت 10:00 جلسه ای با حضور اعضای هیأت علمی و ریاست دانشکده کشاورزی در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر لندی با سخنرانی خود جلسه را شروع کرده و در ادامه جناب آقای دکتر معلمی به ایراد سخنرانی پرداخته و سپس کاندیداها برابر دستورالعمل تعیین گردیده و فرایند رأی گیری اغاز شد و در پایان اعضا کمیسیون مشخص شدند.