برگزاری اولین کارگاه سواد اطلاعاتی

برگزاری اولین کارگاه سواد اطلاعاتی


برگزاری اولین کارگاه سواد اطلاعاتی

    اولین کارگاه سواد اطلاعاتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زراعت در روز دوشنبه ساعت 4-2 در کلاس 4 دانشکده کشاورزی توسط  کتابخانه دانشکده برگزار  گردید.