برگزاری اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی کنترل بیولوژیکی در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی کنترل بیولوژیکی در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز


برگزاری اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی کنترل بیولوژیکی در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی کنترل بیولوژیکی در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران برگزار می شود. در این همایش دو روزه علاوه بر متخصصین داخلی  هفت سخنران بین المللی هم سخنرانی خواهند داشت. ضمنا هفت شرکت تولید کننده عوامل کنترل بیولوژیک داخلی در غرفه های همایش  محصولات خود را به نمایش خواهند گذاشت.